Szkoła Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego w Bełchatowie

Nowa Ewangelizacja

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) jest jednym z ruchów w Kościele katolickim, którego celem jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.

Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała głównie jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, wyrażonego przede wszystkim w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles Laici. W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II stwierdził, że Nowa Ewangalizacja powinna być „nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu”.

Szkoła Nowej Ewangelizacji posiada konkretny Plan Pastoralny o nazwie „Redemptoris Missio”. W skład tego planu wchodzi formacyjny program kursów, który przeprowadza uczestnika przez następujące etapy:

niezewangelizowany → zewangelizowany → ewangelizator → formator ewangelizatorów → prowadzący Szkołę Ewangelizacji

Każda Szkoła Nowej Ewangelizacji posiada także własne narzędzia takie jak: rekolekcje, warsztaty, inicjatywy (koncerty, spotkania, akcje ewangelizacyjne).

Każda Szkoła Nowej Ewangelizacji jest:

  • kerygmatyczna – głównym celem Szkoły jest głoszenie kerygmatu, czyli głównych prawd chrześcijańskiej wiary, tak aby każdy uczestnik mógł przeżyć osobiste spotkanie z Jezusem.
  • charyzmatyczna – ewangelizacja nie jest nakłanianiem innych do własnych przekonań, ale dawaniem propozycji wiary, pozostawionej wolnemu wyborowi człowieka. Ze względu na to podstawową zasadą Szkoły jest otwartość na działanie Ducha Świętego, tak aby to On mógł przekonywać serce uczestnika.
  • wspólnotowa – ewangelizacja dokonuje się we wspólnocie oraz w łączności z Kościołem katolickim, ma także na celu tworzeniu nowych wspólnot.

Za inicjatora Szkoły Nowej Ewangelizacji uznaje się Jose Prado Floresa, biblistę i ewangelizatora, który założył Szkołę św. Andrzeja w Meksyku w roku 1980. Szkoła ta dała początek wielu innym szkołom mieszczącym się na całym świecie, szczególnie zaś w Polsce.

Zgodnie z decyzją Jose Prado Floresa, w 2010 r. w Stryszawie zostało utworzone Biuro Krajowe Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja dla Polski (SESA Polska), którego dyrektorem został o. Krzysztof Czerwionka CR. Na początku 2016 r. w Polsce zarejestrowanych było 38 Szkół Nowej Ewangelizacji, współpracujących w Programie „Redemptoris Missio”, posiadających zatwierdzenie w Kościele katolickim.

Choć drogę Nowej Ewangelizacji wyznaczyli papieże Paweł VI i Jan Paweł II, to również Benedykt XVI W Liście Apostolskim w formie motu proprio „Ubicumque et semper” (Wszędzie i zawsze), opublikowanym 12 października 2010 r. zauważa, iż na przestrzeni dziejów ewangelizacja przyjmowała różne formy i sposoby realizacji, zgodnie z realiami miejsca, sytuacji czy momentu historycznego. Dzisiaj nowa ewangelizacja – jak napisał Ojciec Święty – musi się zmierzyć ze zjawiskiem dystansowania się od wiary, które przejawia się coraz bardziej w społeczeństwach i kulturach, które wydawały się być od wieków przeniknięte Ewangelią. Na religijny wymiar życia ludzkiego wpłynęły bowiem postęp nauki i techniki, poszerzanie się możliwości życia i przestrzeni wolności indywidualnej, głębokie przemiany gospodarcze, zjawisko migracji oraz mieszanie się ludów i kultur. W tym kontekście Ojciec Święty uważa za właściwe, by cały Kościół podjął wysiłek misyjny, zdolny do krzewienia nowej ewangelizacji. Odnosi się ona przede wszystkim do Kościołów utworzonych już dawno temu, które jednakże żyją w bardzo zróżnicowanych warunkach. „Na niektórych obszarach – zaznacza – pomimo postępującej laicyzacji praktykowanie wiary jest nadal żywe i głęboko zakorzenione w duszy całych narodów. Natomiast w innych regionach wyraźniej widać dystansowanie się całych społeczeństw wobec wiary, dostrzec też można słabnącą tkankę kościelną. Istnieją więc regiony niemal całkowicie zlaicyzowane, gdzie światło wiary powierzone jest świadectwu małych wspólnot”.

Również Papież Franciszek zachęcając do przekazu wiary, niejako daje nam „instrukcję ewangelizacji”, adresowaną do każdego chrześcijanina, niezależnie od „stażu wiary”, wieku czy miejsca zamieszkania. W orędziu na Światowy Dzień Misyjny (2014 r.) przypomina, że „wszyscy uczniowie Pana są powołani do pielęgnowania radości ewangelizacji”. Mówiąc o Nowej Ewangelizacji, papież  Franciszek podkreśla: „Skupmy się na tym, co istotne – na Jezusie Chrystusie”. Nowa Ewangelizacja – według niego – z jednej strony jest „wzywaniem do odważnego pójścia pod prąd, do nawrócenia się od idoli do jedynego prawdziwego Boga”, a z drugiej strony – musi używać „języka miłosierdzia, składającego się najpierw z gestów i zachowań, a nie słów”. Swój ewangelizacyjny program pontyfikatu papież Franciszek zawarł w adhortacji apostolskiej „Evangelii Gaudium”. Wynika z niej, że celem papieża jest postawienie Kościoła w stanie ciągłej misji.

Drogę nowej ewangelizacji wyznaczyli zatem papieże Paweł VI i Jan Paweł II, definiując ją jako „nową w zapale, metodzie i środkach wyrazu” , kontynuował ją Benedykt XVI, zwołując synod biskupów o nowej ewangelizacji, a papież Franciszek zdaje się wiernie nią podążać. A my razem z nim.

Zapoznaj się także z artykułem ks. Marka Dziewieckiego „Nowa ewangelizacja – nowa komunikacja”.

Scroll to Top