Leon

Leon Dehon urodził się 14 marca 1843 roku w La Capelle we Francji.  Pochodząc z rodziny zamożnych właścicieli ziemskich otrzymał bardzo dobre wychowanie: szkoły, uniwersytety i liczne podróże zagraniczne. Jego ojciec był przeciwny powołaniu kapłańskiemu, jakie Leon przejawiał od młodości. W oczekiwaniu na pełnoletniość, Leon podjął studia prawnicze, które ukończył doktoratem w 1864 roku. W roku następnym – wbrew woli ojca – wstąpił do seminarium duchownego w Rzymie, gdzie pozostał aż do 1871 roku, uzyskując trzy nowe doktoraty z filozofii, teologii i prawa kanonicznego. Na kapłana został wyświecony 19 grudnia 1868 roku.

Co zrobił dla Kościoła?

Ożywił nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. Podstawy nabożeństwa do Serca Jezusowego otrzymał od swej matki. Nabożeństwo to jest mocno przeniknięte posłannictwem Małgorzaty Marii Alacoque, wizytki wizjonerki z Paray-le-Monial. Poprzez to nabożeństwo Dehon odkrył prawdę, że Bóg jest miłością i kocha człowieka i tę prawdę trzeba zanieść wszystkim ludziom

Na bazie tego nabożeństwa założył nowe zgromadzenie zakonne: Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Powstanie Zgromadzenia było odpowiedzią na ówczesne wyzwania Kościoła i świata.

Był wielkim apostołem nauki społecznej wśród robotników i pracodawców. Ojciec Dehon, zetknąwszy się z nędzą ludzką, zaangażował się w walkę o sprawiedliwość społeczną oraz poprawę życia materialnego i moralnego robotników. Starał się przez spotkania, konferencje i pisma uwrażliwić księży i osoby świeckie na sprawy społeczne i na ciężka sytuację ludzi pracy. Przychodził im z konkretną pomocą: organizował miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży robotników, był współtwórcą partii politycznej Chrześcijańskiej – Demokracji, zadbał o obecność kapelanów w fabrykach, rozwijał prasę katolicką poświęconą problematyce społecznej.

Angażował się na rzecz misji zagranicznych. Ojciec Dehon jako jeden z głównych celów swego Zgromadzenia wyznaczył misje zagraniczne, które miały stanowić szczególny rodzaj apostolstwa. „Ideałem mojego życia, ślub, który złożyłem w młodości, była chęć zostania misjonarzem. Poparłem go setką misjonarzy i co więcej utrzymuję ich we wszystkich częściach świata”. Ojciec Dehon za swego życia poświęcił wiele starań dla wysyłania misjonarzy. W kilka lat po założeniu Zgromadzenia w 1888 roku założył pierwszą placówkę misyjną w Ekwadorze. W 1893 roku wysłał kilku misjonarzy do Brazylii Południowej, a w 1897 roku do Konga. Za swego życia założył jeszcze misje w Finlandii (1907 ), w Kamerunie (1911), w Indonezji (1923). W chwili śmierci Ojca Dehona, a umarł 12 sierpnia 1925 roku w Brukseli, Zgromadzenie liczyło około 750 członków na 3 kontynentach (Europa, Azja i Afryka).

Czasem trzeba poczekać….

Kilkanaście lat po śmierci o. Dehona zostały podjęte starania o jego beatyfikację. 19 kwietnia 2004 roku, w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II, został odczytany Dekret, który zamykał proces beatyfikacyjny Ojca Leona Dehona, założyciela Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Ten uroczysty akt podkreśla uznanie ze strony Kościoła doniosłości ewangelicznej drogi, po której kroczył Ojciec Dehon, a równocześnie przedstawia propozycję jego duchowego doświadczenia wiary jako drogę aktualną dla nas. Jego działalność na polu społecznym i atakowanie ówczesnych elit społecznych i finansowych, spowodowały że obecnie wyjaśniane są kwestie jego zaangażowania na tym polu i stąd data beatyfikacji jest jeszcze nieznana.

Za: www.sdm.info.pl  (w oparciu o materiały ks. K. Zimończyka SCJ, opracował ks. J.Grzegorczyk SCJ)